Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004