Cũng đủ lông, xương, cũng đủ da
Chẳng ra ngan ngỗng, chẳng ra gà
Co chân vùng vẫy miền giang chử
Nghển cổ ăn chơi chốn hải hà
Đội đức kiền khôn sinh trứng mãi
Nhờ lò tạo hoá nở con ra
Tiếng tuy rằng thấp gan không bé
Sấm sét ù ầm, cũng chẳng xa


Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn phương, 1952