Con trâu là con trâu riêng,
Hơi sốt một tý đã kiêng chẳng dùng.
Con trâu là con trâu chung,
Té re té tỏng vẫn dùng chẳng kiêng!
Ới anh ơi!
Cho anh mượn chục đồng tiền,
Ra chợ sắm võng mà khiêng trâu về...!


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002