Con tằm nó ăn lá dâu,
Có khi ăn mất cả trâu lẫn bò.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)