Con tài lo láo lo kiêu,
Con ngu thì lại lo sao kịp người.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004