Con quan thì lại làm quan,
Con nhà kẻ khó đốt than cả ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)