Con quạ bay xa, bay qua vườn hoa nghỉ mát,
Con hạc đậu lầu vàng nghỉ mát kêu sương.
Nhạn kêu tiếng nhạn đau thương,
Đêm năm canh nhớ bạn, ngày thường nhớ em.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975