Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.


Khảo dị:
Con người có cố, có ông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.