Con làm con ở cùng bà,
Vang mình sốt mẩy con ra ngoài đường.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)