Con kiến mà leo cành đa,
Leo phải cành cộc leo ra leo vào.
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cộc leo vào leo ra.


Bài ca dao nói về sự việc hay công việc bị vướng mắc, loanh quanh, lâm vào bế tắc hay ngõ cụt, không tiến triển được.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)