Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004