Con gái chơi với con trai,
Rồi sau cái vú bằng hai sọ dừa.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969