Con dao vàng dọc lá trầu vàng,
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)