Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu,
Để nó kêu rỉ rả suốt đêm thâu, em buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)