Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004