Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
Con cá dưới vực, con cá chớ có phùng mang
Anh muốn nơi má ngọc mình vàng
Đây em than cho một tiếng con chim phượng hoàng cũng phải sa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004