Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy,
Con cá trong chậu khôn liếc lỡ trừng.
Ngày xưa kia em bảo anh đừng,
Thương làm chi đặng đó, nửa chừng lại thôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004