Con chim tra trả, ai vay mà trả,
Bụi gai sưng ai vả mà sưng,
Đây người dưng đó cũng người dưng.
Cớ chi nước mắt rưng rưng nhỏ hoài.
Hai tay ôm vạt áo dài,
Chặm lên con mắt, chặm hoài không khô.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975