Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót,
Mẹ thương con cắt ruột xẻ hai.
Gái thương trai đứng đường đứng ngõ,
Trai thương gái tối mấy cũng đi.
Con cá trương vi vì hồ nước chảy,
Cần câu không gãy bởi ống tre cong.
Mượn người mối lái cái sự cho xong,
Để đem em về tề gia nội trợ coi trong coi ngoài.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004