Con chim trên cành cắn cây ngậm lá,
Con cá dưới biển ẩn đá ngậm sao.
Gặp mặt anh đây không nói không chào,
Hay là em có nơi nào bỏ anh?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)