Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)