Con công tố hộ trên rừng,
Đã được con chị thì đừng con em.
- Lòng yêu vô giá quá chừng,
Con công tố hộ trên rừng mặc công.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975