Con cò nó đậu nhành tre
Thằng Tây nó bắn mới què một chân
Sáng nay đi chợ đông - xuân
Chú lính thấy hỏi sao chân cò què?
Cò rằng cò đậu nhành tre
Thằng Tây nó bắn mới què một chân...