Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc,
Con chim nhạn liệng tít mây xanh.
Anh thương em lâu cũng phải thành,
Như chị Thôi Lượng lúc trước gặp anh Châu Kỳ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004