Con ơi, nhớ lấy câu này:
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)