Con ông mà lấy con bà,
Trời đất thuận hoà bà lại lấy ông.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969