Cho hay nhất quỷ nhì ma,
Bây giờ mới biết thứ ba thế nào.
Căm thù giặc nước từ bao,
Tấm lòng công phẫn ào ào như sôi.
Đứng đầu khoá Ngọc, tú Nhồi,
Kế bày tội ác rạch ròi tên Kim.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002