Chim xanh ăn trái xoài xanh,
Ăn no tắm mát đậu cành cây đa.
Cực lòng em phải nói ra,
Chờ trăng trăng xế, chờ hoa hoa tàn.


Khảo dị (Trung Bộ):
Chim xanh ăn trái xoài xanh,
Ăn no, tắm mát, lên nhành nghỉ ngơi.
Cực lòng Lan lắm, Huệ ơi!
Kiếm nơi mô im mát, Huệ ngồi cho Lan phân
.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)