Chim xa bầy thương cây nhớ cội,
Vợ xa chồng đạo nghĩa nào sai.
Vàng ròng cả lửa chẳng phai,
Ở cho chung thuỷ, có ngày gặp nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004