Chim xa bầy thương cây nhớ cội,
Người xa người tội lắm ai ơi!
Chẳng thà không gặp thì thôi,
Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành.