Chim quyên xuống đất cũng quyên,
Anh hùng lỡ vận vẫn nguyên anh hùng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)