Chim khôn tránh bẫy, tránh giò,
Người khôn tránh kẻ hồ đồ mới khôn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)