Chim khôn chết mệt vì mồi,
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002