Chim chuyền nhành ớt líu lo,
Mảng sầu con bạn ốm o gầy mòn.