Chim chuyền bụi sậy
Cá quậy bụi sậy
Cá quậy bụi tùng
Anh thương em thắm thiết vô cùng
Đĩa nghiên mài mực, tàm cùng bức thư


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004