Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
Hồi nào gắn bó với ta
Bây giờ bội nghĩa đi ra lấy chồng


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)