Chim buồn tình chim bay về núi,
Cá buồn tình cá lủi xuống sông.
Anh buồn tình anh dạo chốn non bồng,
Dạo miền sơn cước, xuống chốn ruộng đồng mới gặp em.


Khảo dị:
Chim buồn chim bay vào núi,
Cá buồn chúi xuống sông.
Anh buồn uống chén rượu nồng,
Em buồn em ăn một miếng trầu không giải buồn
.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004