Chim bay về rú, về non,
Cá kia về vực, anh còn đợi em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004