Chim bay về mỏm Sơn Trà,
Chàng đi lính mộ xa là quá xa.
Sự này bởi tại Lang Sa,
Cho nên đũa ngọc mới xa mâm vàng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)