Chim bay về cội, cá lội về rừng,
Muốn nên cơ nghiệp thì đừng bỏ em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)