Chim bay mỏi cánh chim ngơi,
Đố ai bắt được chim trời mới ngoan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)