Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Mãn mùa đa nhảy qua cây khế
Em đang còn tang chế khó lắm anh ơi!
Bao giờ chế mãn tang hồi
Em ra tạ từ phần mộ, khi nớ mới trao lời nợ duyên


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004