Chi bằng cần trúc, áo tơi,
Danh cương, lợi toả, mặc đời ganh đua.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970