Chiều nay có kẻ thất tình,
Tựa mai mai ngả, tựa đình đình xiêu.


Khảo dị:
Không ai hôm sớm bạn cùng,
Nương
mai mai gẫy, dựa tùng tùng xiêu.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006