Chiều chiều xách chén mua tương,
Thấy anh trong trường cất viết ngó ra.
Hỏi thăm anh học trường nào,
Đặng em mua giấy gửi vào cho anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975