Chiều chiều vịt lội bàu sen,
Để anh lên xuống làm quen ít ngày.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975