Chiều chiều ra đứng bờ mương
Bên tình, bên hiếu, biết thương bên nào


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)