Chiều chiều ra đứng bờ kinh
Gặp ai ở goá anh rinh về nhà


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)