Chiều chiều mây phủ Sơn Trà,
Sóng xô cửa Đại trời đà chuyển mưa.
Công đâu công uổng công thừa,
Công đi gánh nước tưới dừa Tam Quan.