Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ ông ký lục ăn nhiều bánh ngô.
Ăn rồi thế áo, thế ô,
Ăn thêm bát nữa, thế cả đồng hồ, giày tây.
Ai về nhắn mẹ cùng thày,
Đem tiền ra chuộc giày tây, đồng hồ.
Từ rày tôi lạy các cô,
Tôi lỉnh bánh đúc, bánh ngô chợ Dừa.
Lẳng lơ con gái chợ Dừa,
Đi bán bánh đúc lại lừa chúng anh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002